Cài đặt phần mềm Tekla Structures của hãng Tekla:

Cài đặt phần mềm Tekla Structures của hãng Tekla:

Bước 1: Tạo tài khoản Tekla Structures

Bạn truy cập địa chỉ https://account.tekla.com/register sẽ chuyển hướng đến chịa chỉ của trimble.com

TeklaBIMsight: Không cần tạo tài khoản truy cập http://www.teklabimsight.com/ và chọn download Bước 2: Chọn tiêu chuẩn cho Tekla Structures: Additional environments chọn Extensions và tải xuống và cài đặt