What is a BIM Model? Mô hình BIM là gì?

BIM (Building Information Modeling) is a process or a way of working, not an object or a physical entity; otherwise, it wouldn’t be a verb.
Mô hình thông tin công trình (BIM) là 1 tiến trình hoặc 1 cách làm việc (mới), không phải là 1 đối tượng hay 1 thực thể vật lý, mặt khác nó không phải là 1 động từ (động từ thường chỉ hành động).

Within a Building Information Modeling process, a project team contribute information and data about proposed building or structuring in a shared digital space called a Common Data Environment so that everyone that needs to see it can. This could be an extranet, a server or a cloud-based system.
Trong 1 tiến trình BIM, 1 đội làm dự án đóng góp thông tin và dữ liệu về công trình hoặc cấu trúc (kết cấu) trong một không gian chia sẻ số hóa thường gọi là CDE (môi trường chia sẻ dữ liệu chung) để mọi người có thể thấy những gì họ cần. CDE có thể là mạng cơ quan (extranet), thuê server hoặc hệ thống dựa trên nền tảng đám mây (cloud).

The digital information contributed could include specifications, schedules, performance, requirements, programs, cost plans and so on, and of course some drawings. Those drawings are created in 3D by different members of the project team in private. They are then put together into one 3D model to check that they co-ordinate, before being shared with the wider project team.

Các thông tin số hóa được đóng góp bao gồm: chỉ dẫn kỹ thuật, tiến độ, đặc tính, yêu cầu, chương trình, kế hoạch chi phí và nhiều thứ khác, trong đó bản vẽ chỉ là 1 loại thông tin. Các bản vẽ trong đó được tạo ở chế độ 3D bởi các thành viên khác nhau của đội làm dự án, mỗi người làm riêng, sau đó họ kết hợp lại với nhau thành mô hình 3D của công trình và họ kiểm tra là nó phù hợp, ăn khớp trước khi chia sẻ rộng rãi với cả đội làm dự án.

When you explore and click on different parts of the 3D representation, you'll be able to access the information about it. Clicking on the light for example might give you information or its manufacturer, lead-time, cost, performance level and when it will need replacing. 
Nôm na: giờ bạn vào 1 mô hình thông tin công trình không giống như thiết kế bản vẽ 2D trước kia nữa. Ví dụ: Kích vào 1 cái bóng đèn trong thiết kế, bạn có đủ thông tin về: nhà sản xuất, thời gian đấu lắp, chi phí, mức độ hiệu suất và khi nào cần thay thế nó.

BIM enables project teams to deliver higher quality buildings more efficiently and for end users to really understand how their built assets are performing, so they can improve that performance, directly impacting their business outcomes and affecting the wider social outcomes of the world that we all live in. 
BIM cho phép đội làm dự án phân phối công trình với chất lượng cao hơn, hiệu quả hơn cho khách hàng (chủ đầu tư) qua việc thực sự hiểu làm cách nào tài sản (công trình) của họ được thình thành và thi công, từ đó nang cao hiệu suất của họ, trực tiếp tác động đến lợi nhuận kinh doanh và có tác động lớn đến nguồn lợi của xã hội trên phạm vi toàn thế giới mà chúng ta sinh sống.

If you know somebody that’s still doing it the old way, share this article with them.
Nếu bạn biết người nào vẫn làm nghề xây dựng theo cách cũ, hãy chia sẻ bài này với họ.

P/s: Qua đây bạn đọc cũng có cái lợi là có thể học 1 ít tiếng Anh chuyên ngành BIM :)