Autodesk Revit Architecture (basic)

Giảng viên : Nguyễn Thế Anh

1,500,000 ₫

2,500,000 ₫

Đăng nhập

Thời lượng: 0 giờ

Bài giảng: 93 Bài học

Cấp chứng chỉ hoàn thành

The Complete Beginner’s Guide to Autodesk Revit Architecture

Khóa học Autodesk Revit Architecture và Tiếng Anh chuyên ngành cho người mới bắt đầu. Ở khóa học này bạn học 4 nội dung:

1- Các tính năng, cách sử dụng Phần mềm Autodesk Revit Architecture

2- Các thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành phần mềm Autodesk Revit Architecture

3- Tiếng Anh chuyên ngành xây dựng, dự án và BIM (Building Information Modeling)

4- Trao đổi và chia sẻ nhau về ý tưởng, tư duy, định hướng, cơ hội khởi nghiệp, outsourcing với nước ngoài...

Bạn sẽ học từ các yếu tố cơ bản, nắm các thuật ngữ, đọc được tiếng Anh. Xây nền tảng để đọc tài liệu, sách nước ngoài, tiến đến làm việc được trong các dự án có yếu tố nước ngoài. Bạn xem giới thiệu song ngữ dưới đây để nắm bắt về nội dung khóa học, nhưng cũng nắm được rất nhiều từ và cách dịch rồi.

Module 1: Introduction - Giới thiệu

The first Module in this Course gives an introduction & overview to this Beginners' Guide to Revit Architecture. We look at the Course Content as well as taking a quick look at the software

Trong Mo đun đầu tiên này của Khóa học sẽ giới thiệu tổng quan và chỉ dẫn cho người mới bắt đầu về Revit Architecture. Chúng ta sẽ nắm nhanh về nội dung khóa học và sơ bộ về phần mềm

Module 2: Interface & Navigation - Giao diện và điều hướng

In this Module we introduce you to the Launch Screen of Autodesk Revit. We explain the main elements of the Interface and show you how to find your way around

Trong phần này, chúng tôi giới thiệu với bạn Màn hình khởi động của Autodesk Revit. Chúng tôi giải thích cho bạn rõ các phần tử của giao diện và chỉ cho bạn 1 số vấn đề

Module 3: Key Concepts - Các khái niệm cơ bản

There are a small number of Key Concepts that are central to understanding & using Revit. In this Module we take a look at each of these Concepts in turn

Có một số khái niệm cơ bản mà bạn cần phải tập trung để hiểu và sử dụng Revit. Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu các khái niệm đó.

Module 4: 3D Model Elements - Các phần tử của mô hình 3D

At the heart of BIM is the 3D model. In this module we look at all the primary 3D elements in turn. We look in depth at how we create elements such as Walls, Doors, Stairs, Roofs, etc. We also look at how we can bring external Components into our project.

Trái tìm của BIM là mô hình 3D. Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu về tất cả các phần tử 3D chính. Chúng ta sẽ tìm hiểu sâu làm thế nào có thể tạo ra các phần tử (cấu kiện) như Tường, Cửa, Cầu thang, Mái .v.v. Chúng ta cũng tìm hiểu cách đưa các phần từ bên ngoài vào trong dự án của mình.

Module 5: Editing & Modifying Elements - Biên tập và Hiệu chỉnh các phần tử

Once you have created Elements in Revit, you'll need to be able to Edit & Modify them. This Module focuses on the tools required in order to do so

Mỗi khi bạn tạo các Cấu kiện (phần tử) trong Revit, bạn sẽ có nhu cầu Biên tập và Hiệu chỉnh chúng. Phần này sẽ tập trung vào các công cụ cần thiết đáp ứng các nhu cầu đó.

Module 6: Creating Views

Once you have created your Model, you'll want to get the maximum value from it. This Module shows you how to create various Views of your Project, such as Elevations, Sections, Perspectives, etc

Module 7: Graphics & Visibility Settings - Thiết lập Đồ họa và Khả năng hiển thị

Autodesk Revit has a variety of tools and options to let you customise each View, with regards how it looks & what it shows. This Module will explain these techniques in detail

Autodesk Revit có các công cụ và lựa chọn khác nhau cho phép bạn tùy biến mõi Khung nhìn, với mối quan tâm 

Module 8: Annotation & Detailing

module_08 Revit has the ability to add 2D annotations and details to your 3D Model. In this Module we look at the tools available to do so

Module 9: And Finally!

module_09 The Final Module in the Series! Here we take a look at some practical aspects of Revit Architecture such as how to tackle "Existing & Proposed" schemes, setting up your Sheets for printing, etc

Module 1: Introduction - Giới thiệu

 • Unit 1: Revit Architecture: Welcome to the Course! Chào mừng bạn đến với khóa học!
 • Unit 2: What is Revit Architecture? Revit Architecture là gì?
 • Revit Architechture test Modul 1

Module 2: Interface & Navigation

 • Unit 1: Revit Architecture: The Launch Screen - Màn hình khởi động của Autodesk Revit Architecture
 • Unit 2: Revit Architecture: The Ribbon Menu - Menu dải Ruy băng của Revit Architecture
 • Unit 3: Revit Architecture: The Properties Palette Bảng các thuộc tính
 • Unit 4: Revit Architecture: The Project Browser
 • Unit 5: Revit Architecture: The Drawing Area
 • Unit 6: Revit Architecture: 2D Navigation
 • Unit 7: Revit Architecture: 3D Navigation
 • Revit Architechture test Modul 2

Module 3: Key Concepts

 • Unit 1: Revit Architecture: All about Parameters
 • Unit 2: Revit Architecture: Instance and Type Parameters
 • Unit 3: Revit Architecture: Model vs Detail Elements
 • Unit 4: Revit Architecture: Levels
 • Unit 5: Revit Architecture: Views and how they relate to Levels
 • Unit 6: Revit Architecture: Reference Planes
 • Unit 7: Revit Architecture: Drawing Aids
 • Unit 8: Revit Architecture: Structural Grids
 • Unit 9: Revit Architecture: Projects, Templates and Families
 • Revit Architechture test Modul 3

Module 4: 3D Model Elements

 • Unit 1: Revit Architecture: Walls
 • Unit 2: Revit Architecture: Wall Openings
 • Unit 3: Revit Architecture: Doors and Windows
 • Unit 4: Revit Architecture: Curtain Walls
 • Unit 5: Revit Architecture: Floors
 • Unit 6: Revit Architecture: Creating Sloped Floors
 • Unit 7: Revit Architecture: Shaft Openings
 • Unit 8: Revit Architecture: Ceilings
 • Unit 9: Revit Architecture: Adding Fixtures to Ceilings
 • Unit 10: Revit Architecture: Roof by Footprint
 • Unit 11: Revit Architecture: Roof by Extrusion
 • Unit 12: Revit Architecture: Stair by Component
 • Unit 13: Revit Architecture: Stair by Sketch
 • Unit 14: Revit Architecture: Railings
 • Unit 15: Revit Architecture: Ramps
 • Unit 16: Revit Architecture: Columns
 • Unit 17: Revit Architecture: Model Lines and Model Text
 • Revit Architechture test Modul 4

Module 5: Editing & Modifying Elements

 • Unit 1: Revit Architecture: Selecting and filtering
 • Unit 2: Revit Architecture: Moving Elements
 • Unit 3: Revit Architecture: Copying Elements
 • Unit 4: Revit Architecture: Rotating Elements
 • Unit 5: Revit Architecture: Mirroring Elements
 • Unit 6: Revit Architecture: Arrays
 • Unit 7: Revit Architecture: Aligning elements
 • Unit 8: Revit Architecture: Splitting elements
 • Unit 9: Revit Architecture: Trimming and extending elements
 • Unit 10: Revit Architrecture: Offsetting elements
 • Unit 11: Revit Architecture: Pinning elements
 • Revit Architechture test Modul 5

Module 6: Creating Views

 • Unit 1: Revit Architecture: Duplicating Views
 • Unit 2: Revit Architecture: Elevations
 • Unit 3: Revit Architecture: Sections
 • Unit 4: Revit Architecture: Callouts
 • Unit 5: Revit Architecture: Drafting views
 • Unit 6: Revit Architecture: Default 3D view
 • Unit 7: Revit Architecture: Camera views
 • Unit 8: Revit Architecture: Legend views
 • Unit 9: Revit Architecture: Section Boxes
 • Unit 10: Revit Architecture: Schedules
 • Revit Architechture test Modul 6

Module 7: Graphics & Visibility Settings

 • Unit 1: Revit Architecture: View Scales
 • Unit 2: Revit Architecture: Detail Levels
 • Unit 3: Revit Architecture: Visual Styles
 • Unit 4: Revit Architecture: Crop Regions
 • Unit 5: Revit Architecture: Hide Override Graphics in View
 • Unit 6: Revit Architecture: Reveal Hidden Elements
 • Unit 7: Revit Architecture: Temporary Hide and Isolate
 • Unit 8: Revit Architecture: Visibility and Graphics Overrides
 • Unit 9: Revit Architecture: View Templates
 • Unit 10: Revit Architecture: View Properties
 • Unit 11: Revit Architecture: View Range
 • Revit Architechture test Modul 7

Module 8: Annotation & Detailing

 • Unit 1: Revit Architecture: Dimensions
 • Unit 2: Revit Architecture: Text
 • Unit 3: Revit Architecture: Detail Lines
 • Unit 4: Revit Architecture: Symbols
 • Unit 5: Revit Architecture: Detail Components
 • Unit 6: Revit Architecture: Repeating Details
 • Unit 7: Revit Architecture: Filled Regions
 • Unit 8: Revit Architecture: Rooms
 • Unit 9: Revit Architecture: Tags
 • Revit Architechture test Modul 8

Module 9: And Finally!

 • Unit 1: Revit Architecture: Phases
 • Unit 2: Revit Architecture: Design Options
 • Unit 3: Revit Architecture: Working with CAD files
 • Unit 4: Revit Architecture: Placing views onto sheets
 • Unit 5: Revit Architecture: Printing
 • Putting it all together!
 • Where to go from here...
 • Revit Architechture test Modul 9

Module 10: Test and GXD Certificate

 • Revit Architechture test Modul 10
backend/upload/images/avatars/origins/90402-teacher.png

Khóa học Autodesk Revit Architecture

Version 1.0 khởi động 29/09/2017 (kỷ niệm ngày 29/09/2009 Quyết định số 957/QĐ-BXD)

Ngày 05/10/2017 đã bổ sung toàn bộ 10 bài trắc nghiệm cho 10 modul.

+ Các modul từ 1-9 bài trắc nghiệm sẽ có 10 câu

+ Bài trắc nghiệm ở Modul 10 sẽ là bài cuối khóa có thể từ 30-50 câu

+ Kết thúc bài thi cuối khóa, đạt điềm yêu cầu, hệ thống tự động xuất chứng nhận hoàn thành khóa học.