Dynamo Essential Training

Giảng viên : Nguyễn Thế Anh

350,000 ₫

500,000 ₫

Đăng nhập

Thời lượng: 30 giờ

Bài giảng: 24 Bài học

Cấp chứng chỉ hoàn thành

Dynamo Essential Training

Lập trình VBA cho Kỹ sư Định giá, kỹ sư QS, QA/QC, PMP siêu hạng

Giúp tự động hóa công việc của kỹ sư trong dự án xây dựng và giúp tư duy phát triển hơn nhiều. Lúc sinh thời Steve Jobs cha đẻ Iphone đã nói: "Bất cứ ai cũng nên học lập trình máy tính, bởi nó (việc học lập trình) sẽ dạy chúng ta cách tư duy." 

Các bài tập trong khóa học giúp các kỹ sư giải các bài toán tự động hóa, tăng tốc độ công việc, xử lý số liệu... về các công việc: dự toán, dự thầu, nghiệm thu chất lượng, thanh quyết toán, hồ sơ hoàn công...

Bài 1: Giới thiệu

1. Giới thiệu tổng quan về VBA
2. Giao diện lập trình VBA
3. Thiết lập trạng thái bảo mật khi lập trình
4. Thực hiện ghi macro trong excel

Bài 2: Mã hóa (Lập trình)

1. Các phép toán trong lập trình
2. Khái niệm, khai báo biến trong VBA
3. Hàm (Function) và thủ tục (Sub)
4. Truy cập dữ liệu bảng tính (Workbook, WorkSheet, Range, Cells)

Bài 3: Mã hóa (Lập trình)

5. Cấu trúc rẽ nhánh (If, Select Case)
6. Vòng lặp (For..Next, While...End While, Do...Loop)
7. Làm việc với mảng và biến Range

Bài 4: Vẽ giao diện (User Form)

1. Textbox
2. Button
3. ComboBox và ListBox
4. RadioBox và check Box

Bài 5: Các sự kiện trong Excel và Bẫy lỗi (Debug)

1. Các sự kiện trong Workbook
2. Các sự kiện trong Worksheet
3. Cách bẫy lỗi (Debug)
4. Xem giá trị biến khi Debug
5. OnError

Bài 6: Thiết kế Userform
Bài 7: Tiếng Việt, Debug trong VBA
Bài 8: Debug – bẫy lỗi (tiếp)
Bài 9: Luyện tập, bài tập lớn
Bài 10: Bài thi cuối khóa, cấp chứng chỉ online

Nội dung trên nền tảng khóa học VBA đã triển khai đào tạo tại Công ty CP Giá Xây Dựng

Lập trình VBA tự động hóa công việc của kỹ sư trong dự án xây dựng

Bài 1 Giới thiệu

 • Giới thiệu VBA, Macro, tạo và chạy Macro đầu tiên
 • Bài học lập trình VBA cho kỹ sư xây dựng số 1
 • Bài trắc nghiệm lập trình VBA số 1

Bài 2: Mã hóa (Lập trình)

 • Code VBA bôi màu kiểm tra khối lượng, đơn giá dành cho Kỹ sư định giá, Kỹ sư QS Quantity surveyo
 • Bài học lập trình VBA cho kỹ sư xây dựng số 2
 • Bài trắc nghiệm lập trình VBA số 2

Bài 3: Mã hóa (Lập trình)

 • Code tạo mục lục trong file QLCL, dự toán, dự thầu, thanh quyết toán
 • Bài học lập trình VBA cho kỹ sư xây dựng số 3
 • Bài trắc nghiệm lập trình VBA số 3

Bài 4: Vẽ giao diện (User Form)

 • Bài học lập trình VBA cho kỹ sư xây dựng số 4
 • Bài trắc nghiệm lập trình VBA số 4

Bài 5: Các sự kiện trong Excel và Bẫy lỗi (Debug)

 • Bài học lập trình VBA cho kỹ sư xây dựng số 5
 • Bài trắc nghiệm lập trình VBA số 5

Bài 6: Thiết kế Userform

 • Bài học lập trình VBA cho kỹ sư xây dựng số 6
 • Bài trắc nghiệm lập trình VBA số 6

Bài 7: Tiếng Việt, Debug trong VBA

 • Bài học lập trình VBA cho kỹ sư xây dựng số 7
 • Kỹ thuật Debug VBA trong Excel
 • Bài trắc nghiệm lập trình VBA số 7

Bài 8: Debug – bẫy lỗi

 • Bài học lập trình VBA cho kỹ sư xây dựng số 8
 • Bài trắc nghiệm lập trình VBA số 8

Bài 9: Luyện tập, bài tập lớn

 • Bài học lập trình VBA cho kỹ sư xây dựng số 9
 • Bài trắc nghiệm lập trình VBA số 9

Bài 10: Bài thi cuối khóa, cấp chứng chỉ online

 • Bài học lập trình VBA cho kỹ sư xây dựng số 10
 • Bài trắc nghiệm lập trình VBA số 10
backend/upload/images/avatars/origins/90402-teacher.png

Version 1.0

Khởi tạo ngày 08/10/2017