Managing Projects with Microsoft Project

Giảng viên : Nguyễn Thế Anh

600,000

Đăng nhập

Thời lượng: 60 giờ

Bài giảng: 25 Bài học

Cấp chứng chỉ hoàn thành

Managing Projects with Microsoft Project

Tuần 1 Các khái niệm, làm quen Microsoft Project

 • Thiết lập Windows để chạy Microsoft Project
 • Giới thiệu tổng quan Microsoft Project và khóa học tại GXD
 • Một số thuật ngữ trong Microsoft Project và Quản lý dự án, quản lý tiến độ
 • Mối liên hệ công việc và đọc hiểu bản tiến độ dự án
 • Bài tập 1 - Khóa học Microsoft Project BIM5DGXD
 • Bài thu hoạch số 1 khóa học Microsoft Project quản lý dự án
 • Quiz - bài trắc nghiệm Microsoft Project số 1

Tuần 2 Đọc hiểu bản tiến độ dự án

 • Làm quen Ms Project, tạo file dự án mới, các thiết lập ban đầu
 • Các phương pháp sơ đồ mạng và tài liệu tham khảo
 • Bài tập 2 - Khóa học Microsoft Project BIM5DGXD
 • Bài thu hoạch số 2 khóa học Microsoft Project quản lý dự án
 • Quiz - bài trắc nghiệm Microsoft Project số 2

Tuần 3 Tạo các mối liên hệ công việc

 • Bài tập 3 - Khóa học Microsoft Project BIM5DGXD
 • Bài thu hoạch số 3 khóa học Microsoft Project quản lý dự án
 • Quiz - bài trắc nghiệm Microsoft Project số 3

Tuần 4 Gán tài nguyên, biểu đồ tài nguyên

 • Bài tập 4 - Khóa học Microsoft Project BIM5DGXD
 • Bài thu hoạch số 4 khóa học Microsoft Project quản lý dự án
 • Quiz - bài trắc nghiệm Microsoft Project số 4

Tuần 5 Lịch làm việc, đường găng, tối ưu bản tiến độ

 • Bài tập 5 - Khóa học Microsoft Project BIM5DGXD
 • Bài thu hoạch số 5 khóa học Microsoft Project quản lý dự án
 • Quiz - bài trắc nghiệm Microsoft Project số 5

Tuần 6 Điều chỉnh, quản lý, cập nhật tiến độ

 • Kết hợp linh hoạt giữa GXD, Excel với Project
 • Bài tập 6 - Khóa học Microsoft Project BIM5DGXD
 • Bài thu hoạch số 6 khóa học Microsoft Project quản lý dự án
 • Quiz - bài trắc nghiệm Microsoft Project số 6
backend/upload/images/avatars/origins/90402-teacher.png

Version 1.0 Managing Projects with Microsoft Project

29/10/2017